Pirkimo - pardavimo taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos
  • 1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.ggwp.lt el. parduotuvėje ir MB „Geras Žaidimas“, juridinio asmens kodas 306547641, (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.
 • 2. Asmens duomenų apsauga
  • 2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.ggwp.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.
  • 2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.ggwp.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 • 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
  • 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
  • 3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama MB „Geras Žaidimas“ duomenų bazėje.
 • 4. Pirkėjo teisės
  • 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.ggwp.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.
  • 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el.parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:
   • 4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas.
   • 4.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.
   • 4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 • 5. Pirkėjo pareigos
  • 5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • 5.2. Pirkėjas už el.parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisiais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el.paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.
  • 5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu [email protected] per per 14 dienų nuo daikto pristatymo datos, kai parduodamas daiktas ir nuo sutarties sudarymo datos, kai teikiamos paslaugos.
  • 5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu [email protected].
  • 5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.
 • 6. Pardavėjo teisės
  • 6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia stabiliam el.parduotuvės veikimui ar yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla, t.y. iš esmės pažeidžia šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis.
  • 6.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo pristatymo į paštomatą.
  • 6.3. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.ggwp.lt. Taisyklės gali būti keičiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ar teisės normų pakeitimus.
  • 6.4. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Pirkėjas turi teisę nesutikti su pakeitimais tokiu būdu prarasdamas teisę naudotis el.parduotuvės paslaugomis. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi el.parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas su Taisyklių pakeitimais sutinka.
 • 7. Pardavėjo pareigos
  • 7.1. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-7 darbo dienas nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos skambučiu arba Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu.
  • 7.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el.parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu [email protected] arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.
  • 7.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.
 • 8. Sutarties kaina ir apmokėjimas
  • 8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje www.ggwp.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos. Kainos nurodytos el. parduotuvėje www.ggwp.lt galioja perkant internetu.
  • 8.2. Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis (įsigyjimo sąlygos yra pateikiamos MB „Geras Žaidimas“ internetinėje parduotuvėje) priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.
  • 8.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes. Avanso suma sudaro 10-15% prekės kainos.
 • 10. Prekių garantija
  • 10.1. Kiekvienos el.parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu [email protected].
  • 10.2. Kiekvienai el.parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiamas garantiniame pase arba pirkimo dokumentuose nurodytas garantinis terminas. Šis garantinis terminas negali būti trumpesnis, nei nurodytas LR civilio kodekso 6.338 str. (2 metai)
  • 10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis).
  • 10.4. Informacijai, esančiai atminties kaupikliuose, taip pat programinei įrangai garantija netaikoma. Pirkėjo išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos. Kaupikliuose esanti informacija gali būti prarasta dėl Pirkėjo (per klaidą ištrinta ar kaip nors kitaip prarasta), trečiųjų šalių, nesusijusių su Pardavėju civiliniais santykiais, ar kenkėjiškų programų kaltės. Operacinės sistemos ir programinės įrangos stabiliam veikimui įtakos gali turėti Pirkėjo, trečiųjų šalių, nesusijusių su Pardavėju civiliniais santykiais, veiksmai, įvairios taikomosios ar kenkėjiškos programos. Kadangi Pardavėjas nėra prekės programinės įrangos savininkas ir negali priimti sprendimo dėl jos keitimo bei nėra neįmanoma nustatyti tikslios duomenų praradimo ar programinės įrangos netinkamo veikimo priežasčių, garantija informacijai ir programinei įrangai nėra taikoma.
  • 10.5. Skystųjų kristalų ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo specifikacijose. Garantinis aptarnavimas suteikiamas įrenginiams neatitinkantiems gamintojo nustatytų kokybės kriterijų. Šių kriterijų neviršijantis tamsių ar nuolat švytinčių taškų skaičius nėra laikomas gedimu.
  • 10.6. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsniu tuo atveju, kai Pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo daiktu naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus. Naujoms pakeistoms prekėms arba komplektuojančioms detalėms suteikiama nauja gamintojo garantija.
 • 11. Prekių grąžinimas ir keitimas
  • 11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo bei pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  • 11.2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Pardavėjui įsigytą kokybišką prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių. Kokybiškų prekių grąžinimui arba pakeitimui Pirkėjas gali kreiptis el.paštu [email protected].
  • 11.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga).
  • 11.4. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių bei sutikus ir (ar) pageidavus Pirkėjui.
  • 11.5. Prekės garantijos galiojimo metu, remiantis LR civilinio kodekso 6.363 str. 7 d., Pirkėjas įsigijęs netinkamos kokybės prekę savo pasirinkimu, per 2 metų įstatyminį garantijos terminą turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; atitinkamai sumažinti kainą, o taip pat vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
  • 11.6. Pinigai už grąžintas prekes yra pervedami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą arba grąžinami grynais pinigais. Pinigai Pirkėjui grąžinami tokiu pat mokėjimo būdu, kokiu jis atsiskaitė už prekes, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio pinigų grąžinimo būdo ir dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
  • 11.7. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu: [email protected], telefonu: (8 5) 262 6751, interneto svetainėje: www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/."
  • 11.8 Sugedus prekei Pirkėjas gali kreiptis el. paštu: [email protected].
 • 12. Atsakomybė
  • 12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  • 12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.
  • 12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.
 • 13. Neprastosios aplinkybės
  • 13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.
 • 14. Apsikeitimas informacija
  • 14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.
  • 14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.
 • 15. Baigiamosios nuostatos
  • 15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  • 15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  • 15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.